Regulamin

1. Postanowienia wstępne
1.1. Sklep internetowy barwysklep.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.barwysklep.pl jest własnością firmy:


BARWY
ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg
NIP 5781939162
REGON 281373275


Pod tym adresem mieści się zakład produkcyjny oraz siedziba firmy.
Firma ta jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


2. Definicje
2.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARWY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5781939162, REGON 281373275.

2.3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym barwysklep.pl.

2.6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz. 1204. z późn. zm.)

2.8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu albo Produktów ze Sprzedawcą.

2.9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


3. Kontakt
Wszelkie dane kontaktowe zawarte są na podstronie Kontakt i dane firmy (aby przejść, kliknij TUTAJ).


4. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, która umożliwia uzyskanie dostępu do Sklepu.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.


5. Informacje ogólne
5.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.3. Wszystkie podane w Sklepie ceny są w złotówkach oraz są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.5. W przypadku Produktów, które wymagają wykonania przez barwysklep.pl indywidualnego projektu graficznego dla Klienta barwysklep.pl zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania maksymalnie 3 projektów graficznych (w tym należy liczyć poprawki do projektu) dla każdego zamówionego produktu. W przypadku chęci wprowadzenia przez Klienta korekty do projektu, zostanie ona naniesiona w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości na temat poprawki.
5.6. Jeżeli po przekroczeniu limitu Klient będzie zainteresowany kolejnym projektami lub poprawkami barwysklep.pl może wymagać dodatkowej opłaty za projekt graficzny. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od typu zamówionego produktu.

5.7. Sprzedawane Produkty są nowe, nigdy nie używane, wolne od wad - chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.

5.8. Jeśli z powodów niezależnych od Sprzedawcy zamówienie nie może być zrealizowane, Sprzedawca niezwłocznie o tym powiadomi Klienta, w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania. Po uzgodnieniu z Klientem Sprzedawca może dokonać zwrotu pieniędzy lub dokonać wysyłki towaru w późniejszym terminie lub dokonać zamiany asortymentowej.

5.9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o czym niezwłocznie powiadomi Klienta.


6. Zakładanie konta w Sklepie
6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy się zarejestrować. Do wyboru są dwie metody:

 1. wykorzystując zakładkę kontynuuj z, a następnie wybrać zaloguj się przez Facebook albo zaloguj się przez Google,
 2. wypełniając Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail. Po wypełnieniu oraz akceptacji regulaminu kliknąć w link aktywacyjny, który jest zawarty w wiadomości mailowej w skrzynce e-mail, który został wykorzystany w trakcie rejestracji.

6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na Konto odbywa się analogicznie do rejestracji:

 1. wykorzystując zakładkę kontynuuj z, a następnie wybrać zaloguj się przez Facebook albo zaloguj się przez Google,
 2. poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.


7. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

7.2. przejść do Koszyka po wybraniu Produktu albo Produktów;

7.3. upewnić się, że zawartość koszyka jest zgodne z zamiarem kupna. Klient może w tym miejscu edytować ilość Produktów lub całkowicie je usunąć;

7.4. wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności;

7.5. (opcjonalne) kliknąć opcję "Mam kupon rabatowy", a następnie wpisać go w celu obniżenia ceny końcowej koszyka;

7.6. wybrać przycisk "Zamawiam";

7.7. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

7.8. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych adresowych Klienta oraz adresu wysyłki (jeśli jest inny, niż dane adresowe Klienta), na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku dostawy do Paczkomatu, wybrać Paczkomat, do którego ma być dostarczone Zamówienie. Należy w tym miejscu również zaakceptować Regulamin Sklepu.

7.9. (opcjonalne) wpisać uwagi do zamówienia, zaznaczyć opcję otrzymania faktury lub zapisania się do newslettera.

7.10. przejść do Podsumowania

7.11. upewnić się, że wszystkie dane są prawidłowe, a następnie kliknąć "Potwierdzam zakup"

7.12. opłacić Zamówienie według instrukcji odpowiedniej dla wyboru płatności.

 


8. Dostawa
8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
 2. odbiór osobisty w wybranym Paczkomacie;
 3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wiejska 18, 82-300 Elbląg.

8.2. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania płatności (w przypadku płatności elektronicznych).

8.3. Po przekazaniu paczki Kurierowi Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Nieodebranie paczki przez Klienta
 2. Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta
 3. Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną

 
9. Płatności
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność za pobraniem – naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5 zł;
 2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 3. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 


10. Wykonanie umowy sprzedaży
10.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

10.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

10.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

10.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy:

 1. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
 2. klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

10.6. Początek biegu terminu dostawy/odbioru Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

10.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości SMS na podany w trakcie składania Zamówienia numer telefonu Klienta.

10.8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

10.9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

10.10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszt dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10.11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


11. Prawo odstąpienia od umowy
11.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

11.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.

11.4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

11.5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 3.

11.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

11.7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 3. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


12. Reklamacja
12.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

12.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

12.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

12.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

12.5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

12.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

12.7. Towary odsyłane wraz z dowodem zakupu w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

 


13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
13.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


14. Dane osobowe
14.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

14.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

14.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

14.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

14.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


15. Postanowienia końcowe
15.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

15.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl